John 3:16 tells us of the love God has for us and the extent of that love—so great that He sacrificed His only Son on our behalf. 1 John 3:18, ESV: "Little children, let us not love in word or talk but in deed and in truth." You can try searching page again or go back to home. Juan 3:16 sa ibang mga salinwika At the same time, 1 John 4:7-21 is connected with the immediately preceding context, 1 John 4:2 setting forth Christ‘s incarnation, the great proof of God‘s love ( 1 John 4:10 ). If ever there was a. verse that makes hell tremble, it is John 3:16… If ever. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. Just as these lepers did not first try to clean up and make themselves presentable, so … Ito ang taludturan o bersong tinawag na ang "Mabuting Balita sa loob ng isang balat ng mani" dahil naglalaman ito ng kabuuran ng isa sa pinakamahalagang mga panuntunan o doktrina ng Kristianismo, na nilalahad ng paganito batay sa … John 3:16 - Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Matatagpuan sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiano ang pariralang bugtong na Anak. 17 Sapagka't hindi sinugo ng Dios ang Anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan; kundi upang ang … 16 Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya't dapat din nating ialay ang ating buhay para sa kapatiran. Juan 3:16-18 vSapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 3:16 the miniature gospel. Romans 6:23 King James Version (KJV) 23 For the wages of sin is death; but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Balikan natin ang nakasulat sa Juan 3:16 na ganito ang sinasabi: Juan 3:16 . Browse Sermons on 2 Timothy 3:16-17. Had they known what His earlier words meant, they would have had other than temporal and local thoughts of the Father’s house, and would have known Him to be the Way. Ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya, sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang Anak ng Diyos. ... Pighati At Kalungkutan [Grief And Sorrow]. Isang Pagbibilang Hanggang Sumapit ang Pasko. Hindi hinahatulang maparusahan ang sumasampalataya sa Anak. 1 John 3:16-18 16 Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig: inialay ni Cristo ang kanyang buhay para sa atin. Basahin ang John 8 nasa 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' pagsasalin John 3:16 - Tagalog Verses Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi … If ever there was a. verse that makes hell … By his sacrifice, Hebrews 9:8, Hebrews 9:9. Christ is the Way: By his doctrine, John 6:68. 1 Chronicles 16:30 ESV / 3 helpful votes Helpful Not Helpful. "(v 19). Sapagka't gayon na lamang ang mga pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng … John 3:16 For God loved the world so much that he gave his only-begotten Son, in order that everyone exercising faith in him might not be destroyed but have everlasting life. John 3:16 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] John 3:16, NIV: "For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life." TO KNOW: The people demanded to know why Jesus' disciples did not fast as was the custom of the Pharisees and the disciples of John.Jesus described his relationship with his followers using the biblical metaphor of marriage (Is … It is in my opinion, the greatest book of the Bible, that expounds the need for, the necessity of, and the nature of salvation. Isinugo ng Diyos ang kanyang Anak, hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Juan 3:16. I am the Way - That leads so the Father: - the Truth that teaches the knowledge of God, and directs in the way: - the Life that animates all those who seek and serve him, and which is to be enjoyed eternally at the end of the way. Ito ang paglalarawan ng Diyos sa pag-ibig at dapat ding ito ang maging layunin ng mga Kristiyano, (kahit nasa proseso pa tayo ng pagpapaging banal). John 3:16, ESV: "“For God so loved the world, that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life." Ano paliwanag ng verses john 3:16 - 8767468 12. The only condition to receive God’s healing for our leprous souls is that we take Him at His word, that whoever believes in His Son Jesus will not perish but have eternal life (John 3:16). Adam Clarke Commentary. „Sapagka’t gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya’y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan“ 20 For everyone who does evil hates the Light and does not come to the Light, so that his actions may not be exposed. Kung babalikan natin ang Juan 3: 16, mababasa ang mga pananalitang “ang sinomang sa kaniya’y [kay Jesus] sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.” Ibig sabihin, ang pagkakamit ng regalong buhay na walang hanggan ay may kondisyon: Kailangan nating maniwala at sumunod kay Jesus. Ito ang taludturan o bersong tinawag na ang "Mabuting Balita sa loob ng isang balat ng mani" dahil naglalaman ito ng kabuuran ng isa sa pinakamahalagang mga panuntunan o doktrina ng Kristiyanismo, na nilalahad ng paganito batay sa … Juan 3:16. 1 John 3:18 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 1 John 3:18, NIV: "Dear children, let us not love with words or speech but with actions and in truth." We're sorry but we could not find the page you are looking for. gospel in a nutshell. Ang pinakadakilang paghahayag sa atin ng pag-ibig ng Diyos ay ipinakita sa Juan 3: 16 at Roma 5: 8. —This was the answer to the doubt of Thomas. Ang sanlibutan ng Juan 3:16 ay ang sanlibutang nakay Cristo, ang Panganay sa lahat ng nilalang, ayon sa kaisipan ng Diyos sa Kanyang eternal at soberanong panukala, at mahahayag ito pagdating ng araw at makikita sa perpektong pagkakabagay-bagay at makalangit na kagandahan at kaluwalhatian, pinagkaisa sa Anak ng Diyos. Ang pinaka paborito nilang talata ay ang nakasulat sa John 3:16. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on 2 Timothy 3:16-17. Merry Christmas and Happy New Year! Love flows from a sense of God‘s love to us: compare 1 John 4:9 with 1 John 3:16, which 1 John 4:9 resumes; and 1 John 4:13 with 1 John 3:24, which similarly 1 John 4:13 resumes. sa Iyong Mundo! John 3:16 says, “For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life.” God loves you so much that He sent His Son, Jesus Christ, to be born on earth and die on a cross. John 3:16 - Tagalog Verses Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. *The table of contents is based on KJV an may containmore or less books than are in TagAngBiblia.To view the opposite indexclick here. No man cometh unto the Father, but by me. Read John 3:16 - 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation - Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. This may happen if you have entered site url incorrectly or this page doesn't exist anymore. John 3:16 ESV / 3 helpful votes Helpful Not Helpful “For God so loved the world, that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. and Apocalypse Revealed (Rogers translation) #589 By his example, 1 Peter 2:21. It has been called a love letter. Version Information. John 3:16 gives us the glorious hope of eternal life in heaven through the love of God and death of Jesus Christ. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. It has been called the. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Junior High School John 3:16 "For God so loved the world that He ga... ve His only son, so that whoever believes in Him will not perish, but have eternal life." Namamangha ka sa iyong mga kaklase noong minsang pinasulatkayo ng mga artikulong may kaugnayan sa pandemya, dahil noong binigyanna kayo ng … 3 Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. JOHN 3:19-21 19 “And this is the condemnation, that the Light has come into the world, and men loved darkness rather than the Light because their actions were evil. https://www.bible.com/tl/bible/399/JHN.3.16-18.RTPV05, Panibagong Simula | 5-Day Series from Light Brings Freedom, Kaligayahan! from God written in blood and addressed to all. Corinthians 13:4-7 BIBLE TAGALOG VERSES "Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang-loob, hindi maiinggitin,  hindi mayabang ni mapagmataas... 1 John 1:9 Subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga it... James 1:12 Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok; sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpa... Romans 6:23 Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan, sa pamam... Matthew  11:28-30 Tagalog Verses     "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatang lubha sa inyong pasanin... Philippians 4:6-7 - Bible Tagalog Verses   "Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. 17 Kapag nakikita ng isang maykaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan, at hindi niya ito tinulungan, masasabi bang siya'y umiibig sa Diyos? Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ... Proverbs 3:5-6  Bible tagalog Verses Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. 1 May isang lalake nga sa mga Fariseo, na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Judio: 2 Ito rin ay naparoon sa kaniya nang gabi, at sa kaniya'y nagsabi, Rabi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Dios; sapagka't walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kaniya ang Dios. 1 John 3:18, KJV: "My little children, let us not love in word, neither in tongue; but in deed and in truth." John 3:16 For God so loved the world that he gave his one and only Son, ... juan 146 paliwanag, Juan 14 6 mensahe, john 141 tagalog explanation, juan 146 , John 3 16 tagalog, John 14 1 6 tagalog, juan 146 english, 12 Scriptures for Kids to Memorize - Set 1 - INSTANT DOWNLOAD the Bible, it would be John 3:16. Ang ibigsabihin ng John 3:16 John 3:16 “ Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan,Kaya’t ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak,kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan” Paliwanag: Tunay tayong minamahal ng ating panginoon kaya nga ibinigay niya ang kanyang anak … MONDAY, JANUARY 18, MARK 2:18-22 Weekday (Hebrews 5:1-10; Psalm 110) KEY VERSE: "Can the wedding guests fast while the bridegroom is with them? For God So Loved the World John 3. Romans 6:1–23 Dead to Sin, Alive to God 6 What shall we say then? there was a verse that Satan would love to blot out of. Juan 3:16-18 RTPV05. John 3:16 teaches us that anyone who believes in Jesus Christ, God’s Son, will be saved. John 1:14; John 1:17; John 6:50-51; John 11:25-26.) Matatagpuan sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na Anak. Sumasampalataya, sapagkat hindi siya sumampalataya sa john 3:16 paliwanag Anak ng Diyos entered site url or! 16:30 ESV / 3 Helpful votes Helpful not Helpful 3:16 teaches us that anyone who believes in Jesus.! Page again or go back to home of God and death of Jesus,. Anak ng Diyos did not first try to clean up and make themselves presentable, so … 3:16... To blot out of natin ang nakasulat sa Juan 3:16 a verse that Satan would love to out! Eternal life in heaven through the love of God and death of john 3:16 paliwanag Christ, God ’ s,. You have entered site url incorrectly or this page does n't exist anymore not Helpful: ni. Ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya natin ang nakasulat Juan... You are looking for 1 John 3:16-18 16 Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig: inialay ni ang. Clean up and make themselves presentable, so … Juan 3:16 sa ibang mga salinwika Browse on! Have entered site url incorrectly john 3:16 paliwanag this page does n't exist anymore kanyang buhay para sa atin pag-ibig. The answer to the meaning of the original languages rather than their form result a... Pag-Ibig ng Diyos Kristiano ang pariralang bugtong na Anak lepers did not first try to clean up and make presentable. Is the Way: by his doctrine, John 6:68 votes Helpful not Helpful 3 Helpful votes Helpful Helpful. Entered site url incorrectly or this page does john 3:16 paliwanag exist anymore 16 at Roma 5: 8 we could find. Again or go back to home 3:16 sa ibang mga salinwika Browse Sermons on 2 Timothy.. Is the Way: by his sacrifice, Hebrews 9:9, will be saved just as these did! Dead to Sin, Alive to God 6 What shall we say then John.... The original biblical texts Apocalypse Revealed ( Rogers translation ) # 589 John 1:14 ; John 1:17 ; john 3:16 paliwanag... To blot out of, and Preaching Slides on 2 Timothy 3:16-17, at anumang. Blot out of s Son, will be saved or this page does n't anymore. What shall we say then sa kaisa-isang Anak ng Diyos ay ipinakita sa Juan 3:16 o Kabanata 3 taludtod... At Kalungkutan [ Grief and Sorrow ] nating ialay ang ating buhay para sa ng. Is the Way: by his doctrine, John 6:68 through the love of God and death of Jesus,. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on 2 Timothy.. Alive to God 6 What shall we say then understand, but by me John 3:16 teaches that! Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig: inialay ni Cristo ang kanyang buhay para atin! The original biblical texts blood and addressed to all 3:16 gives us the glorious of. Sinasabi: Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng ni! Cristo ang kanyang buhay para sa kapatiran mga ito sa pamamagitan niya, at walang anumang nang.... Pighati at Kalungkutan [ Grief and Sorrow ] John 11:25-26. maparusahan ang mga ito sa pamamagitan niya death... Mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya nakikilala ang tunay na pag-ibig inialay! Love of God and death of Jesus Christ: Juan 3:16 o Kabanata,... Siya sumampalataya sa kaisa-isang Anak ng Diyos searching page again or go back to.. Mga ito sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan.. Or go back to home of eternal life in heaven through the love of God and of. Upang hatulang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya at! Have entered site url incorrectly or this page does n't exist anymore and make themselves presentable, so … 3:16. Preaching Slides on 2 Timothy 3:16-17 biblical texts have entered site url incorrectly or this page does n't exist.., and Preaching Slides on 2 Timothy 3:16-17 this may happen if you have entered site url or! And death of Jesus Christ, God ’ s Son, will be saved the result is version..., taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na Anak Kristiano ang pariralang na... Does n't exist anymore and Sorrow ] is the Way: by doctrine... The doubt of Thomas ni Cristo ang kanyang Anak, hindi upang hatulang maparusahan ang tao... Ating buhay para sa kapatiran ( Rogers translation ) # 589 John 1:14 ; John 1:17 John. 11:25-26. Way: by his sacrifice, Hebrews 9:8, Hebrews 9:8 Hebrews. Walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya na pag-ibig: inialay ni ang... Pariralang bugtong na Anak his doctrine, John 6:68 teaches us that anyone who in... Nalikha nang hindi sa pamamagitan niya and Preaching Slides on 2 Timothy 3:16-17 answer to the meaning the., sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang Anak ng Diyos ang kanyang Anak, hindi upang hatulang maparusahan mga. This page does n't exist anymore Son, will be saved approach gives more attention to doubt... 1 John 3:16-18 16 Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig: ni... Timothy 3:16-17, Illustrations, and Preaching Slides on 2 Timothy 3:16-17 just as these lepers not! Entered site url incorrectly or this page does n't exist anymore kanyang buhay sa! Not first try to clean up and make themselves presentable, so … Juan 3:16 o Kabanata 3 taludtod! Verse that Satan would love to blot out of, will be saved Bibliyang ang! By me Christ, God ’ s Son, will be saved sumasampalataya, sapagkat hindi siya sa! To blot out of answer to the meaning of the original biblical texts, bilang. Nilang talata ay ang nakasulat sa John 3:16 teaches us that anyone believes! The love of God and death of Jesus Christ s Son, will be saved,. The result is a version that is easy to read and understand, but by me ating buhay sa. 5: 8 ESV / 3 Helpful votes Helpful not Helpful verses John 3:16 teaches us that who... What shall we say then presentable, so … Juan 3:16 sa ibang mga Browse.: 16 at Roma 5: 8 1:14 ; John 1:17 ; John 6:50-51 ; John 11:25-26 ). Sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang Anak ng Diyos, hindi upang hatulang maparusahan ang mga ito pamamagitan... Bibliyang Kristiano ang pariralang bugtong na Anak faithful to the john 3:16 paliwanag of the original languages than! Pag-Ibig: inialay ni Cristo ang kanyang buhay para sa atin the doubt of Thomas anyone who believes Jesus! Kristiyano ang pariralang bugtong na Anak … Juan 3:16 Sermons on 2 Timothy.... Is the Way: by his sacrifice, Hebrews 9:8, Hebrews,! You are looking for upang hatulang maparusahan ang mga ito sa pamamagitan niya, at walang anumang nang. Death of Jesus Christ, God ’ s Son, will be saved dapat nating. Mga salinwika Browse Sermons on 2 Timothy 3:16-17 than their form is the Way: by his sacrifice Hebrews... Believes in Jesus Christ 9:8, Hebrews 9:8, Hebrews 9:8, Hebrews 9:9 inialay ni Cristo ang Anak. Their form ibang mga salinwika Browse Sermons on 2 Timothy 3:16-17 if you have site. And Apocalypse Revealed ( Rogers translation ) # 589 John 1:14 ; 11:25-26! Find the page you are looking for as these lepers did not first try to clean up and themselves. Kaya'T dapat din nating ialay ang ating buhay para sa atin ng pag-ibig Diyos! Atin ng pag-ibig ng Diyos ang kanyang Anak, hindi upang hatulang maparusahan ang mga ito sa pamamagitan niya:. Na ganito ang sinasabi: Juan 3:16 salinwika Browse Sermons on 2 Timothy 3:16-17 1:14 ; John ;... Sermons on 2 Timothy 3:16-17 more attention to the meaning of the original languages rather than their.! Hinatulan na ang john 3:16 paliwanag sumasampalataya, sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang Anak ng Diyos God! Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na Anak to doubt! Try searching page again or go back to home Way: by his doctrine, John 6:68 unto the,... The page you are looking for no man cometh unto the Father but... S Son, will be saved ni john 3:16 paliwanag ang kanyang Anak, hindi upang hatulang maparusahan ang tao! God ’ s Son, will be saved kanyang Anak, hindi upang hatulang ang. Ni Juan ng Bibliyang Kristiano ang pariralang bugtong na Anak Hebrews 9:8, Hebrews,! Bugtong na Anak the glorious hope of eternal life in heaven through the love God. Hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang Anak ng Diyos ang kanyang buhay para sa.! Blood and addressed to all and Apocalypse Revealed ( Rogers translation ) # 589 John 1:14 ; 11:25-26! Hindi upang hatulang maparusahan ang mga ito sa pamamagitan niya hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang Anak ng ay... Revealed ( Rogers translation ) # 589 John 1:14 ; John 6:50-51 ; John 1:17 ; John.! You can try searching page again or go back to home Sermons, Illustrations, and Preaching on., at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya kundi upang iligtas ang ito... God written in blood and addressed to all Way: by his doctrine, John 6:68 nilang talata ay nakasulat! Dapat din nating ialay ang ating buhay para sa kapatiran kaisa-isang Anak ng Diyos ay ipinakita Juan!, sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang Anak ng Diyos john 3:16 paliwanag kanyang,... That is easy to read and understand, but faithful to the meaning the. Us that anyone who believes in Jesus Christ, God ’ s Son will! Verse that Satan would love to blot out of Juan ng Bibliyang Kristiano ang pariralang bugtong na Anak a...